Algemene voorwaarden meerdaagse intensive Deep Soul Diving , georganiseerd door Eenvoudig Genezen

 

HUISREGELS

 

1. Onze locaties zijn rookvrij.

 

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen of fase in zijn (spirituele) processen is de belangrijkste kernwaarde. Eenvoudig Genezen is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

 

3. Eenvoudig Genezen heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een reis, een retraite of een evenement een ‘thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid.

 

4. Tijdens een reis, retraite of evenement is drugsgebruik en overmatig alcohol gebruik niet toegestaan.

 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

1. Op het moment van verzenden van een boeking gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag.

 

2. Annulering


Annulering van de boeking is mogelijk, mits de annulering per e-mail (meerdaagse@eenvoudiggenezen.nl) wordt verzorgd. Daarbij is de datum van ontvangst van de e-mail bepalend voor het tijdstip van annulering.
Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er annuleringskosten in rekening gebracht:
Tot 8 weken voor startdatum wordt € 100,00 annuleringskosten in rekening gebracht.
Vanaf 8 tot 2 weken voor startdatum wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
Binnen 2 weken voor startdatum is het gehele bedrag verschuldigd. Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.


3. Verplaatsen


Het is mogelijk om een boeking eenmalig te verplaatsen naar een tijdstip dat binnen 12 maanden van de oorspronkelijk vertrekdatum ligt en wanneer er op de nieuwe vertrekdatum nog plek(ken) beschikbaar is/zijn. Na 12 maanden vervalt het recht van deelname en blijft het bedrag voor deelname onverminderd verschuldigd. Een verzoek tot verplaatsen kan alleen via e-mail worden ingediend (meerdaagse@eenvoudiggenezen.nl). Daarbij is de datum van ontvangst van de e-mail bepalend voor het tijdstip van verplaatsen.
Afhankelijk van het tijdstip van verplaatsen worden er verplaatsingskosten in rekening gebracht:
Tot 8 weken voor startdatum worden er verplaatsingskosten in rekening gebracht van € 75,00.
Verplaatsen binnen 8 tot 2 weken voor aanvang is mogelijk, daarvoor wordt 40% van de reissom in rekening gebracht.
Verplaatsen binnen 2 weken voor aanvang is mogelijk, daarvoor wordt 60% van de reissom in rekening gebracht.

Het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag dient betaald te zijn alvorens een verplaatsingsverzoek in behandeling kan worden genomen. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

 

4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulerings- of verplaatsingsverzoek door Eenvoudig Genezen op tijd en in goede orde is ontvangen.

 

5. Indien de deelneer niet in staat is de door hem of haar geboekte reis, retraite of evenement bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 4 dagen voor aanvang aan Eenvoudig Genezen zijn doorgegeven en de vervangende deelnemer akkoord is met deze algemene voorwaarden.

 

6. BETALING: Bij boekingen meer dan 30 dagen voor aanvang van de geboekte meerdaagse, betaalt u 50 % van het totale bedrag binnen 15 dagen na boeking. De gehele betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis/retraite/evenement plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Eenvoudig Genezen het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

 

7. Eenvoudig Genezen heeft het recht een reis, retraite of evenement te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Eenvoudig Genezen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat Eenvoudig Genezen binnen 3 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 

8. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Eenvoudig Genezen niet opvolgen, kunnen uit de reis/retraite/evenement verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.

 

9. Eenvoudig Genezen heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een reis/retraite/evenement.

 

10. Deelname aan een reis, retraite of evenement is geheel op eigen risico. Eenvoudig Genezen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.

 

11. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Eenvoudig Genezen, is iedere aansprakelijkheid van Eenvoudig Genezen voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Eenvoudig Genezen meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

 

12. Eventuele aansprakelijkheid van Eenvoudig Genezen is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Eenvoudig Genezen wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

 

13. Ten aanzien van producten en diensten die Eenvoudig Genezen van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

 

14. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

 

15. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de reis/retraite/evenement uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Eenvoudig Genezen.

 

16. Klachten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van een reis/retraite/evenement schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van ons privacybeleid en met de inhoud ervan akkoord te gaan. Klik hier voor ons privacybeleid: www.eenvoudiggenezen.nl/privacy